PAŠVALDĪBU PABALSTU SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

Pašvaldības sociālā palīdzība ietver divus pamata pabalstus -garantēto minimālo ienākumu GMI un mājokļa pabalstu, ko piešķir, vērtējot mājsaimniecības ienākumus. Papildus, ja mājsaimniecība atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, tad pašvaldība var lemt par dažādiem papildus atbalsta veidiem.

No 2024.gada 1.janvāra ir spēkā jauni mājsaimiecību ienākumu sliekšņi, kas tiek ņemti vērā, piešķirot tiesības uz pašvaldību atbalstu.

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis visā valstī (jebkurā pašvaldībā) ir vienāds. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka tikai maksimālo un minimālo maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība var noteikt lielāku nekā likumā noteiktais minimums. 

Vistrūcīgākajām personām ir iespēja saņemt Eiropas atbalsta pakas. Paku saņemšanas nosacījumi atšķiras vienai pašvaldībai no otras. Viens no Svarīgākais nosacījums ir mājsaimniecības ienākuma slieksnis, kas pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā nedrīkst pārsniegt  411 eiro , bet katrai nākamai personai - 288 eiro

MĀJOKĻA PABALSTA saņemšanai nav nepieciešams trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statuss. 

Pašvaldība var noteikt iedzīvotājumiem labvēlīgākus nosacījumus attiecībā uz mājokļu pabalstu nekā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktās minimālās normas. Svarīgākie nosacījumi ir mājsaimniecības kopējie ikmēneša ienākumi un likuma 36. pantā noteiktie attiecināmie izdevumi, Taču likums nosaka vēl papildus nosacījumus, kas var gan palielināt attiecināmo izdevumu griestus (piemēram, invaliditātes gadījumos), gan liegt tiesības uz mājokļa pabalstu (piemēram, vairāki piederoši īpašumi u.c.).  

Apvienība ir izveidojusi kalkulatoru, kurā ģimene var viegli aprēķināt, vai tā atbilst pamata nosacījumiem pašvaldības atbalsta saņemšanai.

Kalkulators izveidots excel formātā, kurā jāaizpilda 6 no 7 ailēm par jūsu mājsaimniecību:

  • Mājsaimniecībā deklarēto ģimenes locekļu skaits
  • Piešķirtais Ģimenes valsts pabalsts ĢVP
  • Mājsaimniecības neto ienākumi mēnesī, neskaitot ĢVP
  • Ikmēneša izdevumi par īri, EUR
  • vai hipot.kredīta maksājums par vienīgo mājokli, EUR
  • Īrētā vai hip.kredītā ņemtā mājokļa platība m2
  • Komunālie maksājumi par mājokli

Labklājības ministrija par mājokļa pabalstiem pašvaldībās

Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība 2023.gada 3.novembrī saņēma Labklājības ministrijas skaidrojumu par mājsaimniecību iespējām saņemt mājokļa pabalstu savās pašvaldībās, t.sk. gadījumos, kad strauji pieaugušo hipotekāro maksājumu dēļ mājokļu izdevumu pieaugums neļauj nodrošināt citas ģimenes pamatvajadzības.

Aicinām iepazīties ar vēstules saturu:

LM_par_majoklu_pabalstu.docx

PAPILDUS ATBALSTS ELEKTRĪBAS IEGĀDEI

visām daudzbērnu ģimenēm neatkarīgi, vai elektrība izmantota apkurei vai citām sadzīves elektroiekārtām

Daudzbērnu ģimenes kā aizsargātie lietotāji līdz pat 2023.gada 30.aprīlim turpinās saņemt 20€ ikmēneša atlaidi elektrības rēķiniem.


Atlaidi ir pienākums sniegt ne tikai Latvenergo un TET, bet visiem elektroenerģijas tirgotājam, kuru mājsaimniecības klientu skaits pārsniedz 10’000, arī ENEFIT Latvia

Ja atlaide automātiski tiek piemērota ģimenes 2. īpašumam (piem., vasarnīcai), kuram patēriņš niecīgs, vai arī atlaide kļūdas pēc ir tikusi piemērota dubultā ģimenes diviem īpušumiem, jums personīgi jāgriežas Būvniecības valsts kontroles birojs

LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS SAGATAVOTAIS MATERIĀLS PAR ATBALSTU MĀJOKĻA IZDEVUMU SEGŠANAI 2022./2023.GADA ZIEMĀ


Kā saņemt atbalstu apkurei 2022./2023.gada ziemā? Iepazīsties ar Labklājības ministrijas sagatavotajām vadlīnijām, kurās soli pa solim aprakstīts - kas, kuros gadījumos un kā var pieteikties atbalstam energoresursu iegādei apkurei: Ka_sanemt_atbalstu_LM_vadlinijas.docx

Papildus informācijas avots: LM par atbalstu

AUTOMĀTISKI PIEŠĶIRTAIS ATBALSTS MĀJOKĻOS AR CENTRĀLO APKURI

PAPILDUS ATBALSTS ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀM GRUPĀM


MĀJOKĻA PABALSTS - PAPILDUS ATBALSTS

Ja mājsaimniecības kopējie ienākumi ir mazāki nekā ar mājokļa lietošanu saistītie māksājumi UN vismaz 327 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 EUR pārējām personām mājsaimniecībā


NOSKAIDRO 
PAR PAPILDUS ATBALSTU 
SAVĀ PAŠVALDĪBĀ, 
JA TAVA MĀJSAIMNIECĪBA ATBILST TRŪCĪGĀS VAI MAZNODROŠINĀTĀS MĀJSAIMNIECĪBAS STATUSAM