2021.GADA AKTVITĀTES

DARBS TIESLIETU MINISTRIJAS DARBA GRUPĀ

Ar Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra Jāņa Bordāna 2021.gada 17.februāra rīkojumu Nr.1-1/37 ir izveidota darba grupa Satversmes tiesas 2020. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr. 2019-33-01 izpildei. Pirmā darba grupas sēde notika 2021.gada 5.martā.

2021.gada 9.aprīļa sanāksmē Apvienība pauda sekojošu viedokli: 

TM darba grupa ir novirzījusies no konkrētā Satversmes sprieduma izpildes, nav meklēti risinājumi ne likuma grozījumiem, ne, pats svarīgākais, skatījuši risinājumus bērna interešu un tiesību aizstāvībai.
Apvienība ir izdarījusi papildus mājasdarbu – pagājušā nedēļā mums bija diskusija ar Zvērinātu notāru padomi, Labklājības ministriju un VBTAI par viena vecāka ģimenēs dzīvojošu bērnu tiesībām uz vēl kādas uzticības personas juridiskās tiesībām iesaistīties bērna aprūpē. Risinājumi ir gan ar esošiem pilnvarojumiem, mantojumu līgumiem, gan paplašinot  Bāriņtiesu likumā paredzēto regulējumu par vairāku aizbildņu iecelšanu.
Tādēļ esam nosūtījuši TM darba grupas dalībniekiem savu priekšlikumu DL 155.panta 1.daļas grozījumiem, kas paredz tiesības saņemt 10 dienu atvaļinājumu bērnam piedzimstot citai personai, kas nav bērna tēvs. Tiesību paplašinājums nedrīkst aprobežoties ar partneri, ar kuru bērna mātei varētu būt reģistrētas pāru attiecības, jo tas taisnīgi nerisina visas situācijas, kad bērna mātei nav bērna tēva atbalsts uzreiz pēc  bērna piedzimšanas.
“155.pants. Atvaļinājums bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai
(1) Bērna tēvam ir tiesības uz 10 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu. Atvaļinājumu bērna tēvam piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.
Ja bērna tēvs ir miris, bērna tēvam ir pārtrauktas aizgādības tiesības vai bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, minētais atvaļinājums piešķirams arī citai atbalsta personai, kura faktiski kopj bērnu.”
Jebkuri citi paplašināti risinājumi, ko darba grupas dienas kārtībā ir ielikusi TM, paredz milzīgu fundamentālu tiesību aktu maiņu, kurai jāieplāno gan laiks sabiedrības diskusijām, gan likumdevēja – Saeimas - skrupulozs darbs ar katru likuma grozījumu. Tas ir vairāku gadu jautājums.
Paralēli, bet nesaistīti ar Darba likuma izmaiņām, Apvienība atbalsta paplašinātāku universālu mantisko attiecību un pilnvarojumu apjomu reģistrāciju, kas nešķiro viendzimuma vai heteroseksuālas, seksuālas vai kopīgā mājsaimniecībā dzīvojošu personu attiecības.  Tiesību apjoms, kāds būtu šādu attiecību reģistrācijai, ir ļoti uzmanīgi jāvērtē, jo pastāv lieli riski šādu attiecību reģistrēšanas izmantošanai nodokļu apiešanai saimnieciskos darījumos. Tāpat vēlamies uzsvērt, ka šāds brīvprātīgs personu attiecību regulējums nerisina vientuļo vecāku un viņu bērnu tiesību aizsardzību, kur otra vecāka iesaiste bērna aprūpē nav iespējama, nav vēlama vai nenotiek pēc otra vecāka brīvprātīgas izvēles.
Aicinām TM darba grupu atgriezties pie konkrētā Satversmes tiesas sprieduma izpildes, lai vilcināšanās dēļ netiktu pieņemti grozījumi DL 155.pantā kā rezultātā tiktu atcelta 155.panta 1.daļa, kas paredz valsts garantētu atvaļinājumu bērnam tēvam. Paternitātes atvaļinājuma atcelšana būs pretrunā ar Eiropas Padomes direktīvu Nr. 2019/1158 un tā sagraus ilgstošā laika periodā panākto sabiedrības uzskatu un regulējuma maiņu par labu līdzsvarotākai un sabalansētākai bērna aprūpei starp bērna māti un tēvu.


2021.gada 5.novembrī Apvienība atsāka savu dalību Tieslietu ministrijas darba grupā, lai Satversmes tiesas sprieduma lietā Nr. 2019-33-01 pieprasītajās Darba likuma 155.panta izmaiņās aizstāvētu Apvienības priekšlikumus.

Līdz tam Apvienība bija sarīkojusi aptauju par Paternitātes atbalsta izmantošanas problēmām un secinājusi, ka esošā Darba likuma regulējuma ietvaros Paternitātes pabalstu izmanto tikai nedaudz vairāk kā puse bērnu tēvu, līdz ar to likumdošanas izmaiņām jāsniedz ievērojami plašākas iespējas izmantot otrās atbalsta personas valsts atbalstu, bērniņam piedzimstot. Atsevišķu viendzimumam partneru situācijas risinājums būtu margināls un nesniegtu vēlamo ieguvumu no normatīvo aktu izmaiņām. Aptaujas dati pieejami šeit: Paternitates_pabalsts_aptauja_LDGBA.pdf
Kārtējā darba grupas sanāksme norisinājās šā gada 5.novembrī plkst. 13:30 – 15:30 videokonferences režīmā. Darba kārtībā bija Labklājības ministrijas virzīto Darba likuma 155. panta grozījumu apspriešana un Tieslietu ministrijas apkopojums par personu savienību tiesisko regulējumu ES un EEZ valstīs.

Esošā redakcija:
155.pants. Atvaļinājums bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai
(1) Bērna tēvam ir tiesības uz 10 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu. Atvaļinājumu bērna tēvam piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.

Apvienības izstrādātais un Tieslietu ministrijas darba grupai, kā arī Labklājības ministrijai 29/04/2021 iesniegtais priekšlikums atrodams šeit: Darba likuma grozijumu priekslikums

(1) Bērna tēvam ir tiesības uz 10 darba dienas ilgu atvaļinājumu. Atvaļinājumu bērna tēvam piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas. Bērna tēvam, kura aizgādībā ir 3 un vairāk bērni vecumā līdz 14 gadiem, ir tiesības uz papildus 5 darba dienu ilgu atvaļinājumu.
(1.1) Ja bērna tēvs ir miris, bērna tēvam ir pārtrauktas aizgādības tiesības vai bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, minētais atvaļinājums piešķirams arī citai atbalsta personai, kura faktiski kopj bērnu.
(3.1) Ja bērna tēvam piešķirts atvaļinājums saskaņā ar šī panta (2.) un (3.) daļu, tad papildus 10 darba dienas ilgs atvaļinājums tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas ir piešķirams arī citai atbalsta personai, kura faktiski kopj bērnu.”

Labklājības ministrijas piedāvātā likuma grozījumu redakcija:
(1) Bērna tēvam ir tiesības uz 10 darba dienas ilgu atvaļinājumu. Atvaļinājumu bērna tēvam piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.
(1.1.) ja bērna paternitāte nav atzīta (noteikta), tad citai personai, kas nav bērna māte, ir tiesības uz 10 darba dienu ilgu atvaļinājumu, lai pēc bērna mātes lūguma iesaistītos bērna aprūpē. Šādu atvaļinājumu piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas."

Apvienība secina, ka Labklājības ministrijas piedāvātajā likuma grozījumu redakcijā ir iestrādāti sekojoši Apvienības priekšlikumi:
1) Atvaļinājuma pagarinājums no 10 kalendārām dienām uz 10 darba dienām (tā ir arī ES regulas prasība nākotnē);
2) Atvaļinājuma izmantošanas perioda pagarinājums no 2 līdz 6 mēnešiem;
3) Paplašināts personu loks, kas var ņemt atvaļinājumu, gadījumos, kad nav noteikta bērna paternitāte, dodot iespēju bērna mātei norādīt atbalsta personu.

Apvienība secina un uz to vērsa arī Tieslietu ministrijas uzmanību, ka Labklājības ministrijas priekšlikumā nav ņemti vērā sekojoši Apvienības ierosinājumi:
1) nepieciešamība paplašināt tiesības saņemt valsts apmaksātu paternitātes atvaļinājumu mātes norādītai atbalsta personai gadījumos, kad bērna tēvs ir miris vai bērna tēvam ir pārtrauktas aizgādības tiesības.
2) paredzēt tiesības uz papildus 5 darba dienu ilgu atvaļinājumu bērna tēviem, kura aizgādībā ir 3 un vairāk bērni vecumā līdz 14 gadiem.
3) nepieciešamība paplašināt tiesības saņemt valsts apmaksātu paternitātes atvaļinājumu tēva norādītai atbalsta personai gadījumos, kad bērna māte ir mirusi (vai nav rīcībspējīga kopt bērnu).


Apvienības aktivitātes īstenotas ar #ActiveCitizensFund #EEAgrantsLatvia finansiālu atbalstu.