RĪGAS PAŠVALDĪBAS ATBALSTS

Rīgas domes atbalsts daudzbērnu ģimenēm 2022.gadā:

  • Lai saņemtu atbalstus, daudzbērnu ģimenei ir jāreģistrējas ĢIMEŅU ATBALSTA REĢISTRĀ  Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā E-pakalpojumi privātpersonām /Reģistrācija ģimenes atbalsta reģistrā. Vienam vecākam ar vismaz 3 bērniem ir jābūt deklarētiem vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
  • Braukšanas maksas atvieglojums 60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas ir tiesīgi izmantot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie abi ģimenes vecāki, kuru ģimenē ir trīs līdz pieci apgādībā esoši bērni , bet maksas atvieglojums 100% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas - vecāki, kuriem ir seši vai vairāk bērnu
  • Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā par nekustamo īpašumu, kurā taksācijas gada 1. janvārī deklarēts NĪN maksātājs vai laulātais ar vismaz 3 bērniem. (2 īpašumu gadījumā  var saņemt 50% (par īpašumu, kur deklarēts 1 bērns) un 70% atvieglojumu (par īpašumu, kur deklarēti 2 bērni), ja laulātie ir deklarējušies katrs savā īpašumā.
  • Bērniem piemērots 100% atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas par profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi pašvaldības izglītības iestādēs. 
  • Līdz 2022.gada 1.septembrim 100% ēdināšanas izmaksas bērniem, kas mācās pašvaldības un privātajās pirmskolas izglītības iestādēs, kā arī 1.-12.klašu audzēkņiem pašvaldības izglītības iestādēs.
  • No 13/04/2021 ir paplašināts jaundzimušā pabalstu saņēmēju loks, atceļot 12 mēnešu nosacījumu būt deklarētam pašvaldībā.
  • No 01/07/2021 ir paplašināts izglītības ieguves 50 EUR atbalsta saņēmēju loks, jo Rīgas pilsēta ir noteikusi visaugstāko pieļaujamo ienākumu slieksni, lai kvalificētos maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.  Iepriekš ienākumi nedrīkstēja pārsniegt 221 eur mēnesī uz katru mājsaimniecībā esošu personu, bet šobrīd ienākumi drīkst būt 436 eur pirmajai un 305 eur pārējām personām mājsaimniecībā.
  • Kvalificēšanās maznodrošinātas mājsaimniecības statusam ļauj lūgt arī citus sociālos pabalstus - garantētā minimālā ienākuma pabalstu, mājokļa pabalstu, pabalstu krīzes situācijā, pabalstu ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda samaksai, pabalstu veselības aprūpei, pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.
  • Ievērojams atbalsts agrīnās intervences un rehabilitācijas pakalpojumam, atbalsta personas pakalpojumam ģimenēm, kuras audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, sociālās rehabilitācijas un apmācības pakalpojumam bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, individuālās sociālās rehabilitācijas programmām, papildus vietas Dienas aprūpes centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
  • Aktuālā informācija: RD Labklājības departamenta informatīvais tālrunis 80005055; Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048, mājas lapā: www.ld.riga.lv.