Projekts "LAIKS ATBALSTĪT!"

2023.gadā Apvienība uzsāk īstenot projektu 2023.LV/ĢDP_NVO/14 “Laiks atbalstīt!”, kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem . Projekta īstenošanas periods ir 12 mēneši no 10/2023-09/2024.


VAIRĀK

Projekts "LAIKS KOPĀ AR TĒTI!"

2023.gadā Apvienība īstenoja projektu Projekts “Laiks kopā ar tēti!” 2023.LV/ĢDP/73, kuru finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem . Projekta īstenošanas periods bija no 01/07 - 15/09/2023.


VAIRĀK

Projekts "LAIKS SATIKTIES!"

2022. un 2023.gadā Apvienība īstenoja projektu "Laiks satikties" 2022.LV/GDP_NVO/2, kuru finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem . Projekta īstenošanas periods bija 11 mēneši no 11/2022-09/2023.

VAIRĀK

Projekts "LAIKS 3+ KUSTĪBAI!"

2022.gadā Apvienība ir īstenojusi projektu "Laiks 3+ kustībai!" 2021.LV/ĢDP_NVO/3 , kuru finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem . Projekta īstenošanas periods bija 01/02-16/09/2022.  #SIF_Vietaģimenei

VAIRĀK

Projekts “LAIKS TURPINĀT!”

 2022.gadā Apvienība īsteno projektu "Laiks turpināt" 2022.LV/NVOF/MIC/044, kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods 9 mēneši no 02-10/2022 un kopējais finansējums 9992 EUR.

Projektā plānotas šādas aktivitātes:

1) “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”

2021.gadā īstenoto projektu ietvaros Apvienībai bija iespēja piedalīsies valsts ģimeņu politiku noteicošu plānošanas dokumentu izstrādes procesos, ministriju darba grupās, kas pilnveido ģimeņu un bērnu intereses ietekmējošus normatīvos aktus. Tika stiprināta Apvienības atpazīstamība un panākta Apvienības ierosinājumu un iniciatīvu vērā ņemšana. Šī projekta ietvaros 2022.gadā vēlamies turpināt līdzdarboties atvērtos lēmumpieņemšanas procesos daudzbērnu ģimeņu interešu aizstāvībai.

2) “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”

2021.gadā īstenoto projektu ietvaros Apvienība uzsāka aktīvu komunikāciju ar lielākajām pašvaldībām par aktuālākajām ģimeņu vajadzībām novados un valsts pilsētās. Apvienības līdzdalības nepieciešamības pierādījums ir 2022.gada budžeta pieņemšanas process Jelgavas pilsētā, kad, pievienojoties aktīviem daudzbērnu ģimeņu vecākiem, budžetā netika samazināts finansējums ģimeņu atbalsta pasākumiem. Šī projekta ietvaros 2022.plānojam stiprināt daudzbērnu ģimeņu kā organizētas sabiedrības grupas, kuras intereses ir jārespektē, statusu un turpināt dialogu ar pašvaldībām.


3) “NVO darbības stiprināšana”

Apvienība šobrīd ir ceļā uz jaunu sadarbības modeļu ieviešanu: - sadarbība atbalsta piesaistei; - sadarbība aktīvas komunikācijas uzturēšanai ar citām ģimeņu organizācijām, parakstot sadarbības memorandu; - tieša daudzbērnu ģimeņu piesaiste Apvienībai, dibinot atsevišķu struktūrvienību. Jaunais sadarbības modelis ieviests Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstīta projekta “Laiks augt!” ietvaros. Šajā projektā vēlamies nodrošināt, lai jaunie sadarbības modeļi darbotos 2022.gadā. Nepieciešams piesaistīt cilvēkresursus, kas meklēs Apvienības aktivitāšu atbalsta partnerus, kas veidos komunikācijas sadarbību ar domu biedru organizācijām, kā arī izveidos struktūrvienību tiešai ģimeņu iesaistei Apvienības aktivitātēs bez citu biedrību starpniecības.

4) “NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana”

Apvienība vēlas trupināt aktīvu dalību Eiropas daudzbērnu ģimeņu konfederācijas ELFAC valdes sapulcēs un aktivitātēs, tai skaitā turpināt attīstīt Eiropas ģimenēm draudzīgo pašvaldību tīkla projektu. ELFAC 2021.gada septembrī ir apstiprināts konsultatīvs status Apvienoto Nāciju Organizācijā, līdz ar to būs nepieciešama aktīva viedokļu sniegšana arī no Latvijas puses.

Projekts “LAIKS AUGT!”

Ar AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDA atbalstu APVIENĪBA 2021. un 2022.gadā īstenojusi projektu “LAIKS AUGT!”.

Projektu  (AIF/2021/IK/122) finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” un tā ietvaros veikta biedrības strukturālā reorganizācija un darbības pilnveidošana kā pilnvērtīgai daudzbērnu ģimeņu tīkla koordinētājai Latvijā. Projekta finansējums ļāva stiprināt iekšējo organizācijas kapacitāti, lai varētu plānot un īstenot sistemātisku daudzbērnu ģimeņu interešu aizstāvību.

Mēs vēlamies, lai Latvijā ir izveidotos spēcīgs un organizēts daudzbērnu ģimeņu tīkls, kurš koordinēti kalpo daudzbērnu ģimeņu interesēm reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā.


Jo vienotāki savā interešu aizstāvībā mēs būsim, jo lielākas iespējas mums veidot valsts politisko dienaskārtību un panākt atbalstošus lēmums valsts ģimenes politikas plānošanā.

Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu un projektu: http://www.activecitizensfund.lv/lv/atbalstiti/laiks-augt.html

Kapacitātes stiprināšanai īstenotās aktivitātes

1.       Apvienības organizatoriskās struktūras reorganizēšana, vadības procedūras, plānošanas, uzdevumu deleģēšanas un kontroles vadlīniju un metodikas izstrāde un ieviešana.
Apvienība līdz ar nosaukuma maiņu mainīja dalības konceptu 3+ kustībā, radot pagaidu tikšanās platformu arī daudzbērnu ģimenēm no reģioniem, kuros nav lokālu daudzbērnu ģimeņu biedrību.
Izveidoti un apstiprināti jauni statūti, kas paredz jaunas dalības un vadības procedūras, ievēlēts revidents un ieviesta gada pārskata un vadības ziņojuma apstiprināšanas procedūra kopsapulcē.
2.       Apvienības darbības plānošana
2021.gada augustā kopsapulcē tika izveidots rīcības plāns 2 gadiem un budžeta projekts 2022.gadam. Gala versija 2022.gada rīcības plānam un budžetam apstiprināta 2022.gada 26.martā kopsapulcē.  Rīcības plāns pusgada laikā jau 2 koriģēts, jo nav izdevies piesaistīt plānotos līdzekļus.
Apvienībai ir jāturpina savlaicīgi veidot vidēja termiņa rīcības plānus, jāpilnveido iekšējā kapacitāte tos īstenot, kā arī vēl jāstiprina uzdevumu izpildes uzraudzības mehānismi, jo to prasa arī Sabiedriskā labuma organizāciju likums, saskaņā ar kuru Apvienība cer 2022.gada jūnijā iegūt sabiedriskā labuma statusu.
3. Paplašināts dialogs ar lielo ģimeņu organizācijām

2021.gada nogalē, līdz ar vadības maiņu, tika aizsākts dialogs ar daudzbērnu ģimeņu biedrībām, kas nebija Apvienības biedri. Līdz 2022.gada 30.aprīlim esam veicinājuši Jelgavas daudzbērnu ģimeņu biedrības "Goda ģimenes" izveidi. Biedrība ir iestājusies Apvienībā, kā arī pārliecināt par pievienošanos Apvienībai Daugavpils daudzbērnu ģimeņu biedrību "Lielas ģimenes" un bij. Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu biedrību "Daudzbērnu Ozoli". Mūsu  reģionālo koordinatoru darbības rezultātā, apzināta un izveidota 8 Dobeles novada daudzbērnu ģimeņu grupa, kas pagaidām nevēlas veidot atsevišķu juridisku biedrību, tādēļ ir iestājušies kā individuāli biedri Apvienībā un šobrīd Uzņēmumu reģistrā iesniegti dibināšanas dokumenti Vidzemes novada lielo ģimeņu biedrībai.
4.       Publiskā tēla atpazīstamības palielināšana
Publiskā tēla atpazīšanai uzsākta kampaņa "Sveicam un informējam jaunās daudzbērnu māmiņas". Kampaņas ietvaros līdz pat 2022.gada beigām Latvijas slimnīcu dzemdību nodaļās ar personāla palīdzību tiks sveikta katra māmiņa, kas laiž pasaulē 3.mazuli. Šādi Apvienība paredz tieši uzrunāt 150 - 250 jaunās daudzbērnu ģimenes katru mēnesi.
5.       Mājaslapas pārveidošana
Izveidota pilnībā jauna mājaslapa, caur kuru iespējams arī piesekot vai pieteikties iestāties Apvienībā.
6.       Uzsākta alternatīva līdzekļu piesaiste
Alternatīvu finanšu līdzekļu nodrošināšanas rīcības plāna izstrāde; vadlīnijas finanšu koordinatoram, projekta laikā piesaistīti atbalstītāji, kas ziedoja mantu kopumā 15364 EUR apmērā.  Tā kā ziedotājam SIA "Centrālā laboratorija" bija svarīgs ziedojuma saņēmēja sabiedriskā labuma statuss, tad uz mūsu biedru organizāciju Iļģuciema daudzbērnu ģimeņu biedrību "IB Pērle" novirzīts naudas ziedojums 2100 EUR, kas paredzēts mērķim - kampaņai "Sveicam un informējam jaunās daudzbērnu māmiņas", kuru Apvienība, atpazīstamības veicināšanas nolūkos, uzsāka 2022.gada janvārī pakāpeniski visās 15 Latvijas slimnīcu dzemdību nodaļās ārpus Rīgas.