2023.GADA AKTVITĀTES

 APTAUJA PAR VASARAS NOMETŅU PIEEJAMĪBU


2023.gada martā aicinājām ģimenes piedalīties anonīmā aptaujā par skolēnu vasaras nometņu pieejamību. Aptaujā piedalījās 136 ģimenes un tajā noskaidrojām, kur, pēc kādām nometnēm ir pieprasījums un kādas ir vecāku iespējas tās bērniem nodrošināt.

Uzskatām, ka ar nelielu ģimenes līdzmaksājumu katram skolēnam būtu jābūt iespējai pavadīt vienu vasaras nedēļu pašvaldības līdzfinansētā sporta vai izglītījošā nometnē.

 Aptaujā piedalījās 136 ģimenes, no kurām 96% ir daudzbērnu ģimenes. Aptaujātajās ģimenēs kopā aug 462 bērni.

 No 462 bērniem gandrīz 1/3 daļa ir bērnudārza vecuma bērni, bet 55% 1.-8.klašu skolēni, kuri ir pamata mērķauditorija vasaras nometnēm.

61 aptaujātā ģimene bija no Vidzemes, tajā skaitā 29 no Rīgas. 

Pašvaldībām, no kurām piedalījās vismaz 10 respondenti, Apvienība nosūtīs vēstules par aptaujas rezultātiem un ģimeņu ieteikumiem.

Kādu nometnes režīmu vislabprātāk saviem bērniem izvēlētos vecāki?

Kāda tipa nometnēs skolēni vēlas piedalīties?

 Vecāki uzsver nepieciešamību pēc finansiāli pieejamām valodu nometnēm arī vidusskolas vecuma bērniem, kā arī ļoti akcentē izglītojošo nometņu trūkumu eksaktajās zinātnēs, piemēram, ar medicīnisku zināšanu apguvi.

Vienas no svarīgākajām, atbildēm, ko gribējām saklausīt no daudzbērnu ģimenēm, bija par finansiālajām iespējām bērniem nodrošināt vasaras nometņu pieejamību. Vēršam uzmanību, ka vecākiem jautājām par iespējām līdzfinansēt viena bērna nometni, prātā paturot to, ka 96% aptaujas dalībnieku ir vismaz 3 apgādībā esoši bērni. Vairāk kā 100 EUR par viena bērna vasaras nometni iespējams samaksāt vien 20% daudzbērnu ģimeņu bērnu. Tikai līdz 50 EUR var piemaksāt par vienas nedēļas nometni 45% no aptaujātajām ģimenēm.

Pašvaldības savu budžetu iespēju robežās novirza līdzekļus arī skolēnu vasaras nometņu līdzfinansēšanai, taču tie nekad nebūs pietiekoši, lai 100% nosegtu visu nometņu izmaksas visiem bērniem. Tomēr ir ļoti svarīgi, lai iedzīvotājiem būtu pārliecība, ka līdzekļi tiek tērēti godīgi un taisnīgi. Aicināsim pašvaldības iepazīties ar ģimeņu redzējumu par taisnīgu līdzekļu sadali.  Vislielāko atbalstu 77% guva piedāvātais kritērijs - visiem bērniem līdzfinansēt vienādu nometnes izmaksu summu no pašvaldības līdzekļiem, taču jāņēm vērā arī tas, ka vairāk kā puse pozitīvi vērtēja īpašu atbalstu no mazturīgām vai trūcīgām ģimenēm. Ģimenes diezgan kategoriski iestājās pret principam pašvaldību finansējumu novirzīt tikai sporta nometnēm vai tikai pirmajiem, kas paspēj pieteikties. Sāpīgi lasīt aptaujas komentārus: "Sajūta, ka grupa nokomplektēta jau pirms izsludināšanas!"
Ģimenes neatbalsta principu finansēt tikai vai galvenokārt pašvaldības pašas organizētas nometnes.

 Ceram, ka pašvaldības ņems vērā ģimeņu viedokli līdzfinansējuma sadalīšanā. 

Aptauju noslēdzām ar jautājumu par to, cik svarīga vecākiem ir iespēja bērnu palaist uz nometni.