Par "atbalsts seko daudzbērnu ģimenes bērnam" principu visās pašvaldībās

Ar nedaudziem izņēmumiem atsevišķās pašvaldībās, lielā daļā Latvijas esam konstatējuši netaisnību pret tiem daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri deklarēti ar savu ģimeni vienā pašvaldībā, bet kādu apstākļu dēļ iegūst vispārējo izglītību citā pašvaldībā. Šiem bērniem visbiežāk neseko pašvaldībā apsolītais ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējums. Absurdākās ir situācijas, kad arī blakus esošām pašvaldībām ir vienāds ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējums daudzbērnu ģimeņu bērniem, bet bērns to nevar saņemt ne no vienas, ne no otras pašvaldības.  

Apvienība ir iesniegusi RĪGAS DOMEI lūgumu grozīt Rīgas domes noteikumus Nr. RD-22-153-sn un paplašināt izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējuma saņēmēju loku. (Skatīt zemāk saņemto atbildi).                               

Rīgas domes noteikumi Nr. RD-22-153-sn “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu” paredz Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuru ģimene ir reģistrēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā un kuri iegūst izglītību Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.

No atbalsta saņemšanas “izkrīt” tie Rīgas daudzbērnu ģimeņu bērni, kuri vispārējo izglītību iegūst ārpus Rīgas valstspilsētas pašvaldības robežām, kā arī akreditētās izglītības iestādēs, kuru īpašnieks / turētājs nav Rīgas pašvaldība. Nav objektīvi  pamatojama iemesla, kādēļ šie izglītojamie nesaņem līdzvērtīgu pašvaldības līdzfinansējumu ēdināšanai, ja viņu vecāki, kā Rīgas valstspilsētā deklarēti iedzīvotāji, ar saviem iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem pilda Rīgas valstspilsētas budžetu. Latvijā ir atzīstami pašvaldību piemēri (piem., Jelgavas valstspilsētas pašvaldība), kad teritoriāli blakus esošas pašvaldības slēdz līgumus par savstarpējo norēķinu kārtību, t.sk. arī par ēdināšanas līdzfinansējuma “sekošanu bērnam”. Strauji pieaugošās dārdzības dēļ daudzbērnu ģimenes atkal ir sociālo risku priekšā – līdzekļu trūkuma dēļ ir jāierobežo pārtikas un maksas interešu izglītības apjoms, kas iepriekš bērniem ir ticis nodrošināts.

            Esam lūguši sniegt atbildi:

  • Cik bērnu, kas ir reģistrēti Rīgas valstspilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā iegūst vispārējo izglītību 5.-12. klašu grupā ārpus Rīgas pašvaldības un līdz ar to nesaņem pašvaldības ēdināšanas līdzfinansējumu?
  • Kādi ir pašvaldības argumenti, kādēļ šie bērni ir izslēgti no atbalsta saņēmēju grupas?

Ceram, ka Rīgas domes deputāti ieklausīsies un atradīs iespēju sniegt ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuru ģimene ir reģistrēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā un kuri iegūst izglītību ārpus Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā ir sniedzis sekojošu atbildi:

RD_atbilde_par_edinasanas_lidzfinansesanu.doc