PROJEKTS "LAIKS ATBALSTĪT!" 

2023.LV/ĢDP_NVO/14

No 2023.gada oktobra līdz 2024.gada septembrim Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība īstenos projektu "Laiks atbalstīt!". 

Projekta mērķis ir

  • aktivizēt daudzbērnu ģimenes savu interešu aizstāvībai,
  • paaugstināt daudzbērnu ģimeņu prestižu sabiedrībā,
  • realizēt daudzbērnu ģimeņu interešu aizstāvību likumdošanas procesā,
  • informēt daudzbērnu ģimenes par tām pieejamiem valsts un pašvaldību atbalstiem.
Mērķa grupa: Daudzbērnu ģimenes un daudzbērnu ģimeņu biedrības

Mērķa grupas vajadzības:

  • Mazināt sociālās atstumtības riskus, veicinot ģimeņu tīklošanos, lai apmainītos ar pieredzi, lai vienotos kopīgu problēmu risināšanā, lai iedvesmoties no citu daudzbērnu ģimeņu pieredzes, lai spēcinātu vienam otru;
  • stiprināt sabiedrībā, likumdevēja un valsts pārvaldes viedokli, ka Latvijai ir svarīga 3 bērnu politika katrā ģimenē, daudzbērnu ģimenēm nepieciešams izjust piederību un nozīmību savai valstij, mazināt negatīvos stereotipus par dižģimenēm;
  • būt klāt un aizstāvēt daudzbērnu ģimeņu intereses pie katra ģimeņu intereses ietekmējoša normatīvā akta veidošanas nacionālā līmenī, veidot dialogu ar pašvaldībām, lai veicinātu tās veidot daudzbērnu ģimenēm draudzīgāku atbalsta sistēmu;
  • esošām un topošām daudzbērnu ģimenēm gan pilsētās, gan reģionos nepieciešama savlaicīga un sistemātiska informācija par pieejamiem atbalsta instrumentiem, nepieciešami mediatori konfliktsituāciju risināšanai starp ģimeni un valsti vai pašvaldību atbalsta pieejamības jautājumos

Projektā plānotās aktivitātes:

Nr.

Aktivitātes nosaukums

1.

Informatīvie stendi vismaz 2 publiskos pasākumos, uzrunāt  100 jaunus daudzbērnu ģimeņu pārstāvjus, iesaistīt 10 jaunas biedru ģimenes biedrībās vai Apvienībā

2.

Kampaņa “Sveicam un informējam jaunās daudzbērnu māmiņas”, sveikt 1650 māmiņas

3.

Diskusijas un/vai sarunas ar pašvaldību pārstāvjiem (2 notikumi un 2 priekšlikumi), 

4.

Aptaujas par daudzbērnu ģimeņu viedokļiem un/vai vajadzībām (3 aptaujas ar vismaz 200 respondentiem katrā)

5.

Dalība 10 Saeimas komisiju, ministriju darba grupu vai citās valsts pārvaldes iestāžu sēdēs, sapulcēs vai diskusijās (4 rakstiski ierosinājumi)

6.

Daudzbērnu ģimeņu diena 2024.gada 1.maijā

7.

Administratīvās kapacitātes stiprināšana (mājaslapas, sociālo kontu saturs un uzturēšana, telpas, inventārs, projekta vadības un koordinatoru atlīdzība). 

8.

Ikmēneša E-avīze sekotājiem (12 izlaidumi)

9.

Konkursi daudzbērnu ģimenēm (2 konkursi ar 70 dalībniekiem no 32 pašvaldībām)

10.

Daudzbērnu ģimeņu biedrību vadību 3 kopsapulces

11.

Daudzbērnu ģimeņu biedrību salidojums 2024.gada augustā 230 dalībniekiem


Projekts atbalstīts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursā nevaldības organizācijām “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai”. 

Projekta kopējā summa: 29'999,00 EUR.

#ĢimeneiDraudzīgi #SIFAtbalstaĢimenes


PROJEKTA BUDŽETS
Nr.p.k. Izmaksu pozīcijas nosaukums Vienības nosaukums Vienību skaits Vienības izmaksas Kopējā summa, EUR
I. Aktivitāšu īstenošanas izmaksas
1. Atlīdzība
1.1. Projekta vadītāja neto atlīdzība mēn 12 370,00 4440,00
1.2. VSAOI un IIN no projekta vadītāja atlīdzības mēn 12 270,00 3240,00
1.3. Koordinatori, iesk. d.d.VSAOI mēn 12 285,00 3420,00
2. Citas administratīvās aktivitātes 2500,00
2.1. Sapulču, komandējumu un transporta izmaksas mēn 12 80,00 960,00
2.2. Kancelejas preces un drukātie informatīvie materiāli mēn 12 40,00 480,00
2.3. Digitālās aktivitātes (mājaslapu abonēšana, reklāma) mēn 12 15,00 180,00
2.4. Telpu īre noliktavai / birojam /sapulcēm mēn 8 110,00 880,00
3. Kampaņa "Sveicam un informējam jaunās daudzbērnu māmiņas"
3.1. Informatīvais materiāls, iepakojums, suvenīri gb 1650 3,50 5775,00
4. Daudzbērnu ģimeņu dienas godināšana 3460,00
4.1. maksas reklāma drukātajos medijos gb 4 150,00 600,00
4.2. Tehniskā aprīkojums godināšanas pasākumam gb 2 517,00 1034,00
4.3. Pasākuma moderators gb 1 450,00 450,00
4.4. Godināšanas pasākuma mākslinieciskie priekšnesumi gb 3 458,67 1376,00
5. Daudzbērnu ģimeņu biedrību salidojums 6740,00
5.1. Telpu, teritorijas, guļvietu aprīkojums gb 220 5,09 1120,00
5.2. Semināri grupām (tēvi, mātes, jaunieši, bērni) gb 4 350,00 1400,00
5.3. Tehniskais aprīkojums, materiāli radošām aktivitātēm gb 1 500,00 500,00
5.4. Pusdienas, vakariņas, brokastis gb 220 12,00 2640,00
5.5. Animācija, radošās darbnīcas, muzikālie priekšnesumi gb 3 360,00 1080,00
II. Inventāra un pamatlīdzekļu iegādes izmaksas
(līdz 20% no projekta kopējām izmaksām)
1,41% 424,00
….
KOPĀ, EUR        29 999,00