2022.GADA AKTVITĀTES

DALĪBA SAEIMAS JURIDISKĀS KOMISIJAS SĒDĒ 

1/03/2022


Šonedēļ, 1.martā, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība piedalījās Saeimas Juridiskās komisijas sēdē, kurā Tieslietu ministrija prezentēja izstrādāto Civilās savienības likumu (turpmāk - CSL). Kā jau iepriekš esam ziņojuši un to apliecinājām arī Saeimas Juridiskajai komisijai, ka pie ši likumprojekta tapšanas Tieslietu ministrijas darba grupa, kuras sastāvā bijām arī mēs, neesam strādājuši.

Atkārtoti uzsveram:
- Satversmes tiesas 2020.gada 12.novembra spriedumā lietā Nr. 2019-33-01 sprieduma rezolutīvajā daļā noteiktais uzdevums ir līdz 2022.gada 1.jūnijam izstrādāt plašāk piemērojamu Darba likuma 155.panta pirmo daļu. Lai arī Apvienība darba grupai bija iesniegusi priekšlikumus Darba likuma grozījumiem, Tieslietu ministrija nav tos ņēmusi vērā, kā arī nav piedāvājusi apspriest citu Darba likuma grozījumu variantu kā iespējamo Darba grupas rezultātu. Bez Darba likuma grozījumiem Satversmes tiesas sprieduma rezultatīvā daļa nav izpildāma, tādēļ Darba grupas primārais uzdevums, mūsuprāt, bija izstrādāt darba likuma grozījumu priekšlikumus, ko Tieslietu ministrija, vadot Darba grupu, nav ņēmusi vērā.
Satversmes tiesas sprieduma motīvu daļā iezīmētajam aicinājumam likumdevējam izstrādāt viendzimuma partneru attiecību tiesisko regulējumu nav noteikts konkrēts termiņš. Vēl vairāk - Satversmes tiesa lūdz likumdevēju pašam noteikt termiņus šī regulējuma izstrādei, paredzot, ka likumdevējam jāveic ļoti apjomīga pastāvošās tiesību sistēmas analīze, lai sabiedrībai piedāvātu izsvērtas un pamatojamas izmaiņas, tādēļ sasteigta šī jautājuma virzība nav prasīta.
Esošajam CSL projektam ir daudz blakņu, bet svarīgākā ir tā, ka tas pats par sevi nerisina nevienu laulībā nedzīvojošu pāru problēmu. Turklāt likumprojektā piedāvātais risinājums radīs juridiskus kalambūrus nākotnē (piemēram tiesvedības par notariāla akta par civilas savienības noslēgšanu saistību pārtraukšanu utt.)

Iepriekš rakstījām: Kopš 2021.gada marta Tieslietu ministra Jānis Bordāns aicināti bijām Tieslietu Ministrija darba grupas Satversmes tiesas sprieduma lietā Nr.2019-33-01 izpildei dalībnieki. Bijām vieni no retajiem Darba grupas locekļiem, kas izstrādāja un iesniedza konkrētus priekšlikumus: Darbs TM darba grupā  Savukārt, Tieslietu ministrija konkrētus priekšlikumus apspriešanai Darba grupā nepiedāvāja.

2022.gada 1.februārī Tieslietu Ministrija Saeimas Juridiskajai komisijas locekļiem prezentējā Civilās savienības likumprojektu kā darba grupas izstrādātu priekšlikumu. Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība nevienā no Darba grupas sanāksmēm ar šādu likumprojektu nav tikusi iepazīstināta, kā arī nav piedalījusies ne tā izstrādē, ne apspriešanā.Uzskatām, ka Tieslietu Ministrija ir publiski jāatvainojos par melīgas informācijas sniegšanu likumdevējam un Darba grupas locekļiem, kā arī jāatsauc Saeimā iesniegtais likumprojekts kā Darba grupas priekšlikums. Tieslietu ministrijas ignorances gadījumā izvērtēsim, vai ministrijas ierēdņi nav saucami pie atbildības par melīgas informācijas sniegšanu. Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība norobežojas no Civilās savienības likuma kā sava darba rezultāta Tieslietu ministrijas Darba grupā.